Utvärdering av YAP (Youth Advocate programmes) i Botkyrka

Projektansvarig: Tina Trygg, projektledare/socionom, Stöd- och utvecklingsenheten, Botkyrka kommun.

Vetenskaplig ledare är Hélène Lagerlöf, fil.dr, Socialhögskolan, Stockholms universitet.

YAP är en öppenvårds/stödinsats som beslutas av socialtjänsten och riktas till unga som bedöms befinna sig i en risksituation eller ha ett riskbeteende. Implementeringen av YAP i Botkyrka kommun siktar till att ersätta andra insatser om projektet ger ett positivt utfall.

Studien är en utvärdering av projektet YAP i Botkyrka och syftar till;

1) undersöka hur programmet upplevs av de som deltar i och arbetar med det

2) om YAP modellen kan bidra till att inkluderade barn i studien når kommunens nyttomål att må bättre och prestera bättre i skolan

3) om programmet kan anses vara verkningsfullt i en svensk kontext.