Svenska medlingsmetoder för unga: intention och praktik

Projektansvarig: Maritha Jacobsson, docent, Institutionen för socialt arbetet, Umeå universitet.

I Sverige är samtliga kommuner skyldiga att erbjuda medling vid brott till gärningspersoner under 21 år. Syftet med denna studie är att kartlägga vilka metoder som används samt studera vilka för- och nackdelar som kan finnas med olika metoder.

I medling möts brottsutsatt och gärningsperson tillsammans med en medlare för att diskutera brottet och dess konsekvenser. Brottsoffret ska ges möjlighet att bearbeta brottshändelsen och gärningspersonen att komma till insikt. Forskning visar att medling inte erbjuds i avsedd omfattning och att metoderna varierar kraftigt.