Familjehemsplacerade barns hälsa och livssituation

 – en studie byggd på elevernas hälsosamtal med skolsköterskor

Projektansvarig: Staffan Janson, professor, Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads universitet.

Projektets syfte är att öka kunskapen om familjehemsplacerade barns hälsa och livssituation med fokus på frågor om fysisk, psykisk och emotionell utsatthet. Det är tidigare känt att placerade barn har en nedsatt hälsa i förhållande till andra barn, men få studier har gjorts ur ett befolkningsperspektiv.

I projektet analyseras avidentifierade data från elevhälsodatabasen ELSA som bygger på elevernas hälsosamtal med skolsköterskor insamlade läsåret 2013/2014. Data finns för barn i olika åldrar, över tid och geografiskt från alla kommuner i Värmland. ELSA ger möjlighet att studera både risk- och skyddsfaktorer avseende barns hälsa och livssituation.

Studiens resultat förväntas öka grundläggande kunskap på befolkningsnivå, öka förståelsen för familjehemsplacerade barns skol- och livssituation och leda till ett utvecklingsarbete med förbättrat stöd till familjehemsplacerade barn