Barns och ungas erfarenheter av växelvis boende – en studie om barns och ungas egna uppfattningar om att växa upp i två hem.

Studien visar på en stor variation i hur vardagslivet utformas bland barn som bor växelvis. Barnens upplevelser är bland annat kopplade till hur föräldrarnas samarbete fungerar, hur flexibla föräldrarna är i förhållande till förändringar av olika slag och hur delaktiga barnen är i olika beslut som rör familjelivet. Alla barn uppfattar både positiva och negativa sidor med att växla mellan två hem, men det skiljer sig sinsemellan vilka sidor som urskiljs som mest avgörande. För barn till föräldrar som har stora konflikter och svårt att samarbeta är livet stundtals mycket komplicerat och det är en tung börda för barn att vara budbärare mellan föräldrar som inte klarar av att kommunicera. Detta är ett mycket viktigt område för fortsatt utveckling av arbetsmetoder.

Läs mer här