Barnen vill – vågar vi modellen sprids till allt fler

Tisdag 7 oktober 2014 föreläser Anne-Marie Larsson, handläggare, Barnhuset i Luleå, på konferensen Barns och ungas brukarmedverkan i den sociala barnavården – en inspirationsdag. 

Inspirationsdagen om hur vi kan öka barns och ungas delaktighet och inflytande i den sociala barnavården samlar ca 90 personer och grundar sig på Barnhusets utvecklingsarbete som bedrevs tillsammans med 37 kommuner och sju FoU-regioner.

Anne-Marie Larsson föreläser om att skapa nya arbetssätt och hållbara strukturer för barns delaktighet:

Vi vet av erfarenhet från detta utvecklingsarbete att ett fördjupat barnperspektiv som gör barn mer delaktiga ger glädje till dig som arbetar med barn och ungdomar!

Under dagen får vi ta del av resultaten från det arbetet i form av olika exempel på hur man kan göra praktik av barns och ungas delaktighet och inflytande. Hur kan socialtjänsten göras tillgänglig för barn? Hur kan vi göra barn delaktiga? Hur kan vi ta tillvara barns synpunkter som en kunskapskälla i det sociala arbetet? Vad säger barnen själva om hur de vill bli bemötta av socialtjänsten? Det är några av de frågor som blir belysta i det. Syftet var att utveckla arbetssätt och hållbara strukturer för barns brukarmedverkan i socialt arbete.

Läs mer om Barnhusets arbete här

Beställ boken Barnen vill – vågar vi här