Små barn och trauma

Just nu pågår konferensen Små barn och trauma i Göteborg. Drygt 340 deltagare har samlats för att fördjupa sina kunskaper inom temat.

Under konferensen belyser vi vilka konsekvenser upprepade traumatiska påfrestningar såsom bevittnat våld, misshandel och sexuella övergrepp har för små barns psykiska hälsa och utveckling. Hur kan stöd och behandling till utsatta små barn och deras familjer utformas?

De små barnen som lever i utsatta livsmiljöer och som utsätts för upprepade svårigheter oftast av en förälder eller annan närstående i hemmet. Det kan handla om små barn som bevittnar våld i hemmet och/eller själva utsätts för psykisk och fysisk misshandel eller sexuella övergrepp.

Vad innebär det för ett barn att uppleva dessa svårigheter så tidigt i livet? Vilka konsekvenser har upprepade traumatiska påfrestningar såsom bevittnat våld, misshandel och sexuella övergrepp för små barns psykiska hälsa och utveckling? Hur kan stöd och behandling till utsatta små barn och deras familjer utformas?

Detta är några av de frågor som kommer att behandlas på denna temadag som syftar till att ge en fördjupad kunskap i ämnet för verksamheter och professionella som möter små barn t.ex. socialtjänst, förskola, hälso- och sjukvården, BUP, polis och rättsväsendet.

Temadagen utgår från modern forskning, praktik och teori inom neurobiologi, anknytning, trauma och behandling med små barn i fokus. Föreläsarna har fördjupade kunskaper inom ämnet.

Föreläsare

Kjerstin Almqvist, är adjungerad professor i medicinsk psykologi vid Karlstads Universitet, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Hon arbetade under många år som klinisk psykolog och psykoterapeut med traumatiserade barn och med utvecklingen av den kliniska forskningen i Landstinget Värmland. Hennes forskning rör huvudsakligen våldsutsatta barn och behandling. Hon var ansvarig för projektet ”Barn som bevittnat våld mot mamma” i Göteborg 1999 -2004 och leder nu bland annat forskningsprojektet ”Insatser för våldsutsatta barn” på Socialstyrelsens uppdrag. Hon är en av författarna till boken ”Klinisk Barnpsykologi” och har medverkat i en rad böcker och antologier, till exempel ”Familjehemsboken”.

Dag Ø. Nordanger, är doktor i psykologi och specialist i klinisk psykologi för barn och unga. Han bor i Bergen, Norge, och är verksam som forskare och föreläsare vid Regional Senter for Barn och Unge – Vest samt har en deltidsanställning vid RVTS Vest (Resurssenter om Vold, Traumatisk Stress och Selvmordsforebyggning – Region Vest) där han tidigare var chef. Hans doktorsarbete baseras på ett fältarbete i Etiopien, där han studerade krisreaktioner och bemästringsstrategier hos krigsdrabbade. De senaste åren har han mestadels ägnat sig åt forskning och kunskapsutveckling, nationellt och internationellt, rörande förståelse av och stöd till utvecklingstraumatiserade barn. Hans senare mycket uppskattade publikationer rör detta område. Tillsammans med en kollega fick han 2012 BjØrn Christiansens Minnespris för mest betydelsefulla bidrag i Tidsskrift for Norsk Psykologforening för artikeln ”Komplekse traumer hos barn: En utviklingspsykologisk förståelse”.

Anna Norlén, är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med mångårig erfarenhet av stöd och behandling för barn som utsatts för våld, misshandel och sexuella övergrepp. Hon har arbetat med utsatta barn inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, privat praktik samt institutionsvård. Anna har bred erfarenhet av diagnostik och bedömning och insatser för barn såväl i akutfas som mer långsiktigt utformad behandling. Anna har varit enhetschef för BUP Grinden i Stockholm (f.d. BUP Bågen och Vasa, numera BUP Traumaenhet), en specialenhet för traumatiserade barn och även varit verksamhetsledare för Rädda Barnens behandlingsverksamhet ”Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer” med fyra mottagningar i Sverige. Från januari 2014 är hon Verksamhetschef och rektor vid Ericastiftelsen. Anna anlitas ofta som föreläsare inom universitetsutbildningar och specialiserade utbildningar för exempelvis rättsväsende, socialtjänst, personal inom förskola- och skola samt hälso- och sjukvård.