Medling vid brott; en brottsförebyggande metod för unga i riskzon? En studie av ungdomars upplevelser av medling

Syftet är att studera brottsutsattas och gärningspersoners upplevelser av medling vid brott samt huruvida medling kan fungera som identitetsförändrande insats för unga i ”riskzon”, dvs. för unga som har begått och/eller utsatts för brott och som riskerar att begå brott eller utsättas för brott igen. Syftet är även att uppmärksamma medlingens organisation; vilken betydelse denna har för en lyckad medlingsprocess.

Studien genomförs med kvalitativ metod i form av deltagande observationer och intervjuer samt komplettering av en mindre enkätundersökning. Ca 20 (10+10) intervjuer med gärningspersoner och brottsutsatta kommer att genomföras vid två tillfällen dels i samband med första medlingsmötet, dels efter 3-6 månader. I studien ingår även att intervjua involverade professionella t.ex. polis, åklagare, socionomer m.fl.

Studien förväntas bidra med ny kunskap då medling är ett relativt nytt och outforskat forskningsområde.

Projektfakta

Projektansvarig: Anna Rypi, Fil.dr, lektor, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Lund