Inkomna forskningsrapporter 2012

Foster youth´s sense of belonging in kinship, network and traditional foster families

An interactive perspective on foster youth´s everyday life
Författare: Lena Hedin, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet.
Projektets namn: Flickors och pojkars upplevelse av tillhörighet vid placering i släktingfamiljer respektive icke-släktingfamiljer – ett interaktivt perspektiv
Rapporten är en avhandling vid Örebro universitet.

Hemmasittandebarn och ungdomar – ett växande samhälls- och hälsoproblem
Författare
: Malin Gren Landell, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet.
Projektets namn: Hemmasittandebarn och ungdomar – ett samhälls- och hälsoproblem

Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld –
erfarenheter från en studie av barn som deltagit i Bojens grupprogram
Författare:
 Kjerstin Almqvist, avd. för Psykologi, Karlstads universitet, Anna Georgsson, Karin Grip och Anders Broberg, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
Projektets namn: Bojen – Utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld i hemmet och deras mammor
Detta är den tredje och sista rapporten i forskningsprojektet Bojen och den handlar om barnen Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld.
De andra två rapporterna handlar om mammorna; Att lämna en destruktiv relation (utkom 2009) och Psykisk hälsa hos mammor som utsätts för våld av sin partner (utkom 2010).
Alla tre rapporterna är utgivna i Barnhusets rapportserie och kan beställas via hemsidan.

In and out of care. A profile and analysis of children in the out-of-home care system in Sweden.
Författare:
 Viktoria Skoog, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet
Projektets namn: Upplevelsen av sammanbrott vid samhällsvård för barn
Rapporten är en artikel antagen i Children and Youth Services Review 34 (an international multidisciplinary review of the welfare of young children)

Våld i nära relationer bland familjer som söker barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård:
Förekomst och behandlares erfarenheter med att identifiera våldet (Rapporten är utgiven av Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen)
Författare:
 Ole Hultmann, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Projektets namn: Utvärdering av behandling för barn och ungdomar på BUP som upplevt våld i hemmet eller har posttraumatiska symtom av andra orsaker.
Studien är en licentiatuppsats vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Erfarenheter och vardag i Sverige ur ensamkommande flyktingungdomars perspektiv
Författare: Ulrika Wernesjö, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
Projektets namn:
 Börjar eller fortsätter livet? Erfarenheter och vardag för ensamkommande barn och unga i det svenska samhället efter beslutet om uppehållstillstånd
Rapporten är skriven för Barnhuset men materialet kommer att användas till en sammanläggningsavhandling i sociologi.

Känslomässig tillgänglighet hos traumatiserade flyktingfamiljer
Författare:
 Monica Brendler Lindqvist, Röda Korsets Center för torterade flyktingar,
Atia Duad, Karolinska Institutet, Johanna Hermansson Tham, Röda Korsets Center för torterade flyktingar
Projektets namn: Pilotprojekt för att pröva ett nytt anknytningsbaserat behandlingsprogram för späd- och småbarn till traumatiserade flyktingföräldrar
Rapporten är publicerad av Karolinska Institutet, Research Report No 28
ISSN 1403-607X

När skilsmässotvister följer våldsutsatta barn till skolan (artikel)
Författare: Elisabet Näsman, Maria Eriksson, Linnea Bruno, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.
Projektets namn: Familjerättsliga problem möter förskola och skola – En pilotstudie av utsatta barns erfarenheter och professionellas beredskap