Inkomna forskningsrapporter 2011

1. A 30-Year Ban on Physical Punishment of Children (artikel)
Författare: Staffan Janson, Bodil Långberg, Birgitta Svensson

2. Young adults´personal views on child abuse (artikel i Nordic Journal or Social Report 2010)
Författare:
 Carolina Jernbro, Ulla-Britt Eriksson, Staffan Janson

3. Cronic conditions in children increase the risk for physical abuse – but vary with socio-economic circumstances (artikel i Acta Pediatrica 2011)
Författare:
 Birgitta Svensson, Carl-Gustaf Bornehag, Staffan Janson
Sammanbrott i samhällsvård- En studie om barns placeringsmönster (Rapport nr 2011:3, FoU Västernorrland)
Författare: Viktoria Westerberg, FoU Västernorrland

Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete (avhandling)
Författare:
 Pernilla Leviner, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet,
Projektets namn: Socialtjänstens utredning vid misstanke om brott mot barn; reglering, tillämpning och beslutsprocesser

Trappan-metoden för barn som upplevt våld i sin familj – reflektioner utifrån utvärdering och erfarenheter
Författare:
 Åsa Cater, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet,

Ett utvalt hem till ett utvalt barn – Familjehemsutredningar i teori och praktik
Författare: Bodil Rasmusson och Margareta Regnér, Socialhögskolan, Lunds universitet
Metoder för utredning och urval i familjehem. En studie av användning, aktualitet och relevans utifrån forskning och beprövad erfarenhet
Rapporten kommer att ges ut i bokform på Natur & Kultur under våren 2012.

Kan barnkonventionen öka barns och ungas delaktighet i vården?
Författare: Ludmilla von Zweigbergk och Lene Lindberg, Institutionen för folkhälsovetenskap, Avdelningen för tillämpat folkhälsoarbete, Karolinska Institutet
Rapporten kan laddas ner från Folkhälsoguiden, www.folkhalsoguiden.se

Hur vet vi att det hjälper? Om effektutvärdering av stödgrupper för barn och ungdom
Författare
: Annemi Skerfving, Forum forskningscentrum för psykosocial hälsa, Karolinska Institutet, Stockholm
Rapporten kommer att ges ut i form av en FoU-rapport via Regionförbundet i Uppsala, FoU-rapport 5/2011.

Rapporten går även att ladda ner från Regionförbundets hemsida:

http://www.regionuppsala.se/documents/d1827_FoU-rapport_2012-1_Effektutvardering_av_stodgrupper.pdf
Rapport från övriga bidrag 
Barnets röst –
Norrköpingsmodellen – för socialtjänstens utredande intervjuer med barn och unga

Barnhuset har beviljat tryckningsbidrag till Norrköpings kommun för förnyelse av ”barnsamtalsboken” (som även den fick stöd i form av tryckningsbidrag från Barnhuset). I samband med att ny upplaga har tryckts har boken omarbetats och texten förtydligats och kompletterats.
Boken kan beställas via Norrköpings kommun.

Barnen och välfärdspolitiken – Nordiska barndomar 1900 – 2000
Ingrid Söderlind, forskare vid Institutet för framtidsstudier, beviljades tryckningsbidrag till ovanstående bok. Boken är ett nordiskt forskningsprojekt där sex nordiska historiker behandlar olika områden i syfte att synliggöra och förklara skillnader och likheter på ”barnfältet” i Norden.
Boken beställs via dialogosforlag@comhem.se , www.dialoosforlag.se