Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här

Inkomna forskningsrapporter 2010

Barnet i utredningen
– en uppföljningsstudie om barns ställning i barnavårdsutredningar genomförda i BBIC (FoU-rapport 2009:6)
Författare: Sofia Enell, Luppens Kunskapscentrum, Jönköpings län
Projektansvarig: Thorbjörn Ahlgren, FoU-ledare, Luppens kunskapscentrum
Projektets namn: Barnet i utredningen – en uppföljningsstudie om barns ställning i barnavårdsutredningar genomförda i BBIC

Har föräldrautbildning effekt?
En jämförande studie mellan fyra olika föräldrautbildningsprogram
Författare:
 Åsa Berggren, Malmö högskola Lärarutbildningen, Skolutveckling och ledarskap samt Socialhögskolan i Lund
Projektansvarig: Kjell Hansson, professor, Socialhögskolan, Lunds universitet
Projektets namn: Föräldrautbildning – vilken och för vem? En jämförande studie mellan olika föräldrautbildningar

Rättsliga förutsättningar för socialtjänstens insatser i ärenden med misstankar om brott mot barn (delrapport)
Författare:
 Pernilla Leviner, doktorand, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet,
Projektets namn: Socialtjänstens utredning vid misstanke om brott mot barn; reglering, tillämpning och beslutsprocesser
Projektet ska utmynna i en avhandling.

Ekonomiska villkor för barn i samhällsvård
Projektansvarig: Stefan Wiklund, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
Projektets namn: som ovan
Projektet redovisas genom tre artiklar:

1.Social barnavård ur ett välfärdsperspektiv. Ekonomiska och materiella resurser, psykisk hälsa och tillgång till socialt stöd för ungdomar i familjehem och vid institutioner. Sallnäs, M, Wiklund, S och Lagerlöf, H (2010) Socialvetenskaplig tidskrift (accepterad)

2.Samhällsvårdade barn, gate-keeping och forskning. Sallnäs, M, Wiklund, S och Lagerlöf, H (2010) Socialvetenskaplig tidskrift (accepterad)

3.The material Side of Foster Care. Economic and Material Resources Among Foster Carers and Foster Youth in Swedish Child, Welfare. Wiklund, S & Sallnäs, M (2010), Adoption and Fostering (submitted)

Institutionsplacerade ungdomar i nordostkommunerna i Stockholms län åren 2003 och 2004- en studie av socialtjänstens dokumentation
Författare: Katarina von Greiff & Karin Borgström, Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet
Projektets namn: HVB-hemsplacerade barn och ungdomar 13-20 år

Parallella processer (avhandling)
– en rättsvetenskaplig studie av riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål
Författare: Anna Kaldal, Juridiska institutionen, Stockholms universitet
Projektets namn: Parallella processer – särskilt om betydelsen av uppgifter om sexuella övergrepp, fysisk misshandel och våld mot närstående i samband med vårdnadstvister och omhändertagande enl. LVU.
Rapporten är en avhandling.

Rätten till familj inom barn och ungdomsvården
Författare:
 Titti Mattsson, Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Projektets namn: Omsorgs- eller vårdnadsöverflyttning? Barnets bästa vid samhällsingripanden i ett rättsligt perspektiv

Kontaktfamilj – En förebyggande stödinsats eller mellanvård?
Författare: Lotta Berg Eklundh, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
Projektets namn: Kontaktfamilj som insats – vad är det? En studie av hur insatsen kontaktfamilj har utvecklats under fem års tid för 53 barn och deras familjer.

SAMS utvärdering av samspelsbehandling i späd- och småbarnsfamiljer (slutrapport)
Författare: Kerstin Neander, Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro läns landsting, Örebro
Projektets namn: Att främja barns utveckling – interventioner och samspelsprocesser som gynnar barn i utsatta familjer, SAMS utvärdering av samspelsbehandling i späd- och småbarnsfamiljer
Projektet är avrapporterat i artiklar och har utmynnat i en avhandling. Detta är en slutrapport från projektet.

Att läsa är livsviktigt – om familjehemsplacerade barns läsning och skolgång
Författare: Gia Kjellén, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Projektansvarig: Ingrid Höjer, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Projektets namn: Familjehemsplacerade barn- vad betyder läskunnighet och läsvanor för deras skolgång och framtida livschanser?
Projektet är tidigare redovisat, men har nu getts ut i Barnhusets rapportserie, 2010.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här

Beställ våra böcker och rapporter

Läs mer

Vi arbetar aktivt med att utveckla formerna för kunskapsspridning

Läs om våra konferenser

Vill du prenumerera på våra publikationer?

Anmäl dig här