Inkomna forskningsrapporter 2010

Barnet i utredningen
– en uppföljningsstudie om barns ställning i barnavårdsutredningar genomförda i BBIC (FoU-rapport 2009:6)
Författare: Sofia Enell, Luppens Kunskapscentrum, Jönköpings län
Projektansvarig: Thorbjörn Ahlgren, FoU-ledare, Luppens kunskapscentrum
Projektets namn: Barnet i utredningen – en uppföljningsstudie om barns ställning i barnavårdsutredningar genomförda i BBIC

Har föräldrautbildning effekt?
En jämförande studie mellan fyra olika föräldrautbildningsprogram
Författare:
 Åsa Berggren, Malmö högskola Lärarutbildningen, Skolutveckling och ledarskap samt Socialhögskolan i Lund
Projektansvarig: Kjell Hansson, professor, Socialhögskolan, Lunds universitet
Projektets namn: Föräldrautbildning – vilken och för vem? En jämförande studie mellan olika föräldrautbildningar

Rättsliga förutsättningar för socialtjänstens insatser i ärenden med misstankar om brott mot barn (delrapport)
Författare:
 Pernilla Leviner, doktorand, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet,
Projektets namn: Socialtjänstens utredning vid misstanke om brott mot barn; reglering, tillämpning och beslutsprocesser
Projektet ska utmynna i en avhandling.

Ekonomiska villkor för barn i samhällsvård
Projektansvarig: Stefan Wiklund, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
Projektets namn: som ovan
Projektet redovisas genom tre artiklar:

1.Social barnavård ur ett välfärdsperspektiv. Ekonomiska och materiella resurser, psykisk hälsa och tillgång till socialt stöd för ungdomar i familjehem och vid institutioner. Sallnäs, M, Wiklund, S och Lagerlöf, H (2010) Socialvetenskaplig tidskrift (accepterad)

2.Samhällsvårdade barn, gate-keeping och forskning. Sallnäs, M, Wiklund, S och Lagerlöf, H (2010) Socialvetenskaplig tidskrift (accepterad)

3.The material Side of Foster Care. Economic and Material Resources Among Foster Carers and Foster Youth in Swedish Child, Welfare. Wiklund, S & Sallnäs, M (2010), Adoption and Fostering (submitted)

Institutionsplacerade ungdomar i nordostkommunerna i Stockholms län åren 2003 och 2004- en studie av socialtjänstens dokumentation
Författare: Katarina von Greiff & Karin Borgström, Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet
Projektets namn: HVB-hemsplacerade barn och ungdomar 13-20 år

Parallella processer (avhandling)
– en rättsvetenskaplig studie av riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål
Författare: Anna Kaldal, Juridiska institutionen, Stockholms universitet
Projektets namn: Parallella processer – särskilt om betydelsen av uppgifter om sexuella övergrepp, fysisk misshandel och våld mot närstående i samband med vårdnadstvister och omhändertagande enl. LVU.
Rapporten är en avhandling.

Rätten till familj inom barn och ungdomsvården
Författare:
 Titti Mattsson, Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Projektets namn: Omsorgs- eller vårdnadsöverflyttning? Barnets bästa vid samhällsingripanden i ett rättsligt perspektiv

Kontaktfamilj – En förebyggande stödinsats eller mellanvård?
Författare: Lotta Berg Eklundh, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
Projektets namn: Kontaktfamilj som insats – vad är det? En studie av hur insatsen kontaktfamilj har utvecklats under fem års tid för 53 barn och deras familjer.

SAMS utvärdering av samspelsbehandling i späd- och småbarnsfamiljer (slutrapport)
Författare: Kerstin Neander, Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro läns landsting, Örebro
Projektets namn: Att främja barns utveckling – interventioner och samspelsprocesser som gynnar barn i utsatta familjer, SAMS utvärdering av samspelsbehandling i späd- och småbarnsfamiljer
Projektet är avrapporterat i artiklar och har utmynnat i en avhandling. Detta är en slutrapport från projektet.

Att läsa är livsviktigt – om familjehemsplacerade barns läsning och skolgång
Författare: Gia Kjellén, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Projektansvarig: Ingrid Höjer, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Projektets namn: Familjehemsplacerade barn- vad betyder läskunnighet och läsvanor för deras skolgång och framtida livschanser?
Projektet är tidigare redovisat, men har nu getts ut i Barnhusets rapportserie, 2010.