Inkomna forskningsrapporter 2009

Att lämna en destruktiv relation – mammor som utsatts för våld av sin före detta partner berättar om sin situation och hur de hanterat den (delrapport 1)
Författare: Jenny Lundgren, Stina Hillman, Anders Broberg, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Projektets namn: Bojen – Utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld i hemmet och deras mammor.
Rapporten är utgiven av Barnhuset och kan beställas/ laddas ner här

Att bo som barn i en annan familj. Att ha sina barn boende i en annan familj.
Hur känns det? (Meddelandeserien 2009:2)
Författare:
 Margareta Arneke och Ann-Margret Nilsson, FoU SocialCentrum, Region Halland
Projektets namn: Prevention och gränsöverskridande samverkan för fosterbarn och deras föräldrar

Unga som begått sexuella övergrepp – en fyraårsuppföljning
(slutrapport)

Författare: Cecilia Kjellgren, Child and Adolescent Psychiatry, Department of Clinical Sciences, Lunds universitet

Asylsökande barn och flyktingbarn. Betydelsen av vardagslivet för hälsa och välbefinnande (slutrapport)
Författare:
 Malin Svensson, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg

Föräldraskap på avstånd. Föräldrars uppfattning om sitt föräldraskap då barnen är placerade i fosterhem (slutrapport)
Författare: Ingrid Höjer, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Birth parents´ perception of sharing the care of their child with foster parents
Författare:
 Ingrid Höjer, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Projektets namn: Föräldraskap på avstånd. Föräldrars uppfattning om sitt föräldraskap då barnen är placerade i fosterhem
Detta är en artikel publicerad i Vulnerable Children and Youth Studies. Projektet är redan avrapporterat.

”Vad hände sen?” Familjekontakter och vuxenstöd bland unga som lämnar familjehem och HVB-hem – en uppföljning (slutrapport)
Författare: Ingrid Höjer, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och Yvonne Sjöblom, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

MTFC-en intervention för ungdomar med beteendeproblem (avhandling)
Författare: Pia Kyhle Westermark, Socialhögskolan, Lunds universitet
Projektets namn: Att arbeta manualbaserat med asociala ungdomar – hur upplever fosterföräldrarna det?

Insatsen kontaktperson vid umgänge – ur barns och föräldrars perspektiv (slutrapport)
Författare:
 Gunvor Andersson och Maria Bangura Arvidsson, Socialhögskolan, Lunds universitet
Rapporten innehåller följande publicerade artiklar:
• Contact person as a court-ordered solution in child visitation disputes in Sweden. Artikel publicerad i Child & Family Social Work
• Aktiv passivitet – Om kontaktpersoners roll och förhållningssätt till pappor, mammor och barn i umgängestvister
• På spaning efter betydelsen av umgängesstöd för barn

Indispensable Interaction – Parents´perspectives on parent-child interaction interventions and beneficial meetings (avhandling)
Författare: Kerstin Neander, Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro läns landsting, Örebro
Projektets namn: Att främja barns utveckling – interventioner och samspelsprocesser som gynnar barn i utsatta familjer, SAMS utvärdering av samspelsbehandling i späd- och småbarnsfamiljer
Projektet är tidigare avrapporterat i artiklar och har utmynnat i denna avhandling.

Rapporter från projekt som beviljats utvecklingsmedel

Att lära av fosterbarn – åtta års arbete med intervjuer av före detta fosterbarn
Författare: Monica Westberg och Kristian Tillander, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Familjehemsenheten, Karlstads kommun
Projektets namn: Att lära av fosterbarn – utvärdering av ett utvecklingsprojekt baserat på intervjuer med före detta fosterbarn Beställ/Ladda ner här