Inkomna forskningsrapporter 2008

Sjunde uppföljningen av barn i samhällsvård
Författare: Gunvor Andersson, Socialhögskolan, Lunds universitet
Projektets namn: Sjunde uppföljningen av barn i samhällsvård
Projektet är rapporterat i Barnhusets bokserie med boken
Utsatt barndom – olika vuxenliv – ett longitudinellt forskningsprojekt om
barn i samhällsvård 2008:2. Beställ här
Projektet är också redovisat i form av två artiklar:
Foster children: a longitudinal study of placements and family relationships
( publicerad i International Journal of Social Welfare)
Barndomens placeringar och ungas tillbakablick
(publicerad i Socialvetenskaplig tidskrift nr 2: 2008)

 

Bojen – utvärdering av en gruppverksamhet för barn som bevittnat våld i hemmet och deras mammor (slutrapport)
Författare: Anders Broberg, psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Kjerstin Almquist, Karlstads universitet
Projektets namn: Bojen – Utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld i hemmet och deras mammor
Projektet kommer att rapporteras i form av ett antal delrapporter i Barnhusets rapportserie under kommande år.

 

Barnavårdsutredning före BBIC – en aktstudie om barns ställning i barnavårdsutredningar före BBIC (FoU-rapport 2008:2)
Författare: Sofia Enell
Projektets namn: Barns behov i centrum – bidrar utredningar enligt BBIC till att stärka barns ställning i utredningsprocessen?

 

Foster parents in Multidimensional Treatment Foster Care: How do they deal with implementing standardized treatment components?
Författare: Pia Kyhle Westermark, Kjell Hansson, Bo Vinnerljung
Projektets namn: Att arbeta manualbaserat med asociala ungdomar – hur upplever fosterföräldrar det?

 

Is Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) more successful in treating adolescents with problem behaviours compared to traditional care?
Författare: Pia Kyhle Westermark, Kjell Hansson, Martin Olsson
Projektets namn: Svåra problem i öppenvård

 

Familjehemsplacerade barn – vad betyder läskunnighet och läsvanor för deras skolgång och framtida livschanser
Författare: Gia Kjellén
Projektets namn: Familjehemsplacerade barn – vad betyder läskunnighet och läsvanor för deras skolgång och framtida livschanser
Är du intresserad av rapporten kontakta gia.kjellen@swipnet.se