Inkomna forskningsrapporter 2006/2007

Barn och Familjerådslag — barns syn på delaktighet i socialtjänsten
Författare: Eva-Marie Åkerlund, FoU Södertörn
Projektets namn: Betydelsen av kontakt med ursprung och rötter för barn och ungdom med utländsk bakgrund inom socialtjänsten — En utvärdering av familjerådslag ur barnets perspektiv
Projektet presenterades på ett fördjupningsseminarium på Sätra Bruk. I ovanstående rapport finns ett referat från detta seminarium.
Ett välfärdsperspektiv på barn och ungdomar i samhället
Författare: Marie Sallnäs och Hélèna Lagerlöf, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
Projektets namn: En levnadsnivåundersökning av barn i dygnsvård (pilotstudie)
Projektet rapporteras i form av en artikel skriven för tidningen Socionomen.
Slutrapport från projektet ”Barnet mellan två föräldrar — insatsen kontaktperson vid umgängestvister”
Författare: Gunvor Andersson och Maria Bangura, Socialhögskolan, Lunds universitet
Projektets namn: Barnet mellan två föräldrar — insatsen kontaktperson vid umgängestvister
Komet för föräldrar – Föräldrarnas deltagande och upplevelse av programmet Komet, FoU-rapport 2006:13
Författare: Åsa Kling och Knut Sundell, FoU-enheten i Stockholm
Projektets namn: Parent Management Training — En vetenskaplig utprovning av föräldracirklar som stöd till föräldrar som har barn med beteendeproblem
Komet för föräldrar — En randomiserad effektutvärdering av ett föräldraprogram för barns beteendeproblem, FoU-rapport 2006:14
Författare: Åsa Kling och Knut Sundell, FoU-enheten i Stockholm
Projektets namn: Parent Management Training — En vetenskaplig utprovning av föräldracirklar som stöd till föräldrar som har barn med beteendeproblem
Att leva med fostersyskon
Författare : Ingrid Höjer och Monica Nordenfors, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet
Projektets namn : Att växa upp med fostersyskon. En undersökning om fosterföräldrars egna barn
Pappor som brukade
Författare : Ulf Hammare, Forskningsavdelningen ,Ersta Sköndal högskola
Projektets namn: Barn till alkoholmissbrukande föräldrar — slutstudien
Detta är en delundersökning i ett långsiktigt forskningsprojekt som leds av professor Thomas Lindstein. I denna rapport beskrivs en pappagruppverksamhet vid Ersta Vändpunkten.
Barn i kläm — hur uppmärksammas barn i mål om verkställighet av umgänge (utgiven i Barnhusets skriftserie 2007:1) Beställ här
Författare: Ingrid Höjer och Karin Röbäck, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Projektets namn: ”Barns bästa i främsta rummet” — hur uppmärksammas barns bästa i verkställighetsdomar?
”Från vård till vuxenliv”
Författare: Ingrid Höjer, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs unviersitet och Yvonne Sjöblom, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
Projektets namn: Från vård till vuxenliv — Familjekontakter och vuxenstöd bland unga som lämnar familjehem och HVB-hem
Applying EMDR on children with PTSD (artikel)
Författare: Abdulbaghi Ahmad och Viveka Sundelin-Wahlsten, Barnpsykiatrienheten, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Projektets namn: Posttraumatiskt stressyndrom och psykiska traumata hos barn
The Development of a Systemic School-Based Intervention: Marte Meo and Coordination Meetings ( artikel publicerad i Family Process Vol. 45 No. 3, 2006)
Författare: Ulf Axberg, Kjell Hansson, Anders Broberg, Ingegerd Wirtberg
Projektets namn : Samarbete kring barn med behov av särskilt stöd i förskola/skola
Important Meetings with Importans Persons ( artikel publicerad i Qualitative Social Work)
Författare: Kerstin Neander, Örebro universitet
Projektets namn: Att främja barns utveckling — interventioner och samspelsprocesser som gynnar barn i utsatta familjer
Detta är den första artikel från projektet som är publicerad.
Residential Care For Young People in Sweden – Homes, Staff and Residents
Författare: Jan Johansson (Vetenskaplig handledare Philip Hwang), Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Projektets namn: Ungdomar med psykosociala problem — en studie av behandlare och klient
Diversity in residential care and treatment for young people in Sweden
Författare: Bengt Andersson (Vetenskaplig handledare Philip Hwang), Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Projektets namn: Ungdomar med psykosociala problem — en studie av behandlare och klient
Child Sexual Abuse — diclosure, delay and denial
2003 08 11-15 hölls ett internationellt seminarium på Sätra ”Non disclosure and delayed disclosure of child sexual abuse”. I seminariet deltog forskare från USA, Israel, Nya Zeeland. Från Sverige deltog forskare som Frank Lindblad, Clara Gumpert och Ann-Christine Cederborg. Detta seminarium har nu utmynnat i en bok ”Child Sexual Abuse — diclosure, delay and denial.

 

G(l)ömda — en studie om kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter (utgiven vid Juridiska institutionen, Umeå universitet No 17/2007)
Författare: Katarina Weinehall, Marie-Louise Jonsson, Mona Eliasson, Mona Olausson
Projektets namn: G(l)ömda
Kan köpas från Umeå Universitet.
E-posta tillcarina.sjogren@jus.ume.se